0, 20 ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი