0, 12 ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი