სტრუქტურა

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი შედგება დირექტორის, მეცნიერ-თანამშრომლებისა და დამხმარე პერსონალისაგან.

ინსტიტუტის დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს უნივერსიტეტის რექტორი.

ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალი შედგება ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სხვა მეცნიერებისაგან, რომელთაც უნივერსიტეტში არ უჭირავთ აკადემიური თანამდებობა, მაგრამ წარმოადგენენ მოწვეულ ლექტორებს.

ინსტიტუტის დამხმარე პერსონალი უზრუნველყოფს ინსტიტუტის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას.

კონფერენციები

პარტნიორები